Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym poprzez stronę internetową www.bzdziagwanawojazach.pl od Angelika Stołpiec, ul Strzelecka 43/6, 61-846 Poznań, adres e-mail: bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com

2. Strona internetowa www.bzdziagwanawojazach.pl/sklep prowadzi sprzedaż  w ramach nierejestrowanej działalności gosporadczej.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez: pocztę elektroniczną: bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF oraz wydruków w formie plakatów. Powyższe produkty dostępne są w Sklepie w formie gotowych wyrobów lub produktów elektronicznych. 

5. Warunkiem zakupu produktu nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.

6. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki oraz inne produkty.

7. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami.

8. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

§2. Składanie i realizacja zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

3. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych Ebookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

4. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia wzorów produktu odzwierciedlały ich kolor, fakturę i charakter. Kolorystyka druku produkty może nieznacznie odbiegać od kolorystyki zaprezentowanej na stronie Sklepu. Wynika to z natury druku danego produktu, nasycenia oraz ustawień monitora Klienta, na którym produkt był wyświetlany. 

5. W celu złożenia zamówienia na produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

 • wybrać produkt, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub innego równoznacznego);
 • wybrać formę płatności;
 • podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury VAT);
 • w przypadku zakupu Ebooka należy wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

7. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.

8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.

10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego

§3. Zasady płatności

1. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności:

 • Przelew na rachunek bankowy: mBank 63 1140 2004 0000 3402 7634 1945
 • Przelew internetowy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

§4. Sposoby i koszty dostawy

1.Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.

2. Klient ponosi koszty przesyłki.

3. Przesyłka dostarczana jest na fizyczny adres Klienta podany podczas wypełniania formularza zamówienia.

4.  W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru produktu przez Klienta, czego efektem będzie zwrot produktu do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza zwrotu.

§5. Odstąpienie od umowy

1.Konsument  ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

2. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, na adres mailowy: bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktów, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§6. Zasady korzystania z Ebooków

1. W terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Egzemplarz zamówionego Ebooka. 

2. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.

3. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
 • zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

5. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

§7. Reklamacje

1.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację Ebooka w przypadku, gdy:

 • zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
 • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com

4. Jeżeli po przejściu własności produktu na Kupującego stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady na adres e-mail bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com

5. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub poprzez e-mail.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją produktu ponosi Sprzedający.

8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§8. Zwrot środków

1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://www.bzdziagwanawojazach.pl/regulamin-sklepu/. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Ebooka należy kierować na adres e-mail: bzdziagwa.na.wojazach@gmail.com . 

3. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Ebook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.

4. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 r. i ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 5 września 2022 r. włącznie.

6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”